Meter-DDS-284_MISAKI

  กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์ Single Phase DD-28 (Nationine)

  มิเตอร์ชักนำกระแสไฟฟ้า

  • ใช้วัดกำลังไฟฟ้าแบบกระแสสลับ 220V ความถี่  50Hz
  • ขนาด 1 เฟส จุดต่สายกราวด์
  • กรอบทำจากแก้วใส
  • ได้รับมาตรฐาน IEC 521 และมาตรฐาน  มอก.2336-2552